#ما بل روزانه‌ای ها مراقب خودمون هستیم، تا مراقب شما باشیم!