پیامی از جنس یلدا🍉

از طرف وحید مصطفوی

از اینکه به محیط زیست احترام میزاری ،خوشحالم وبه خودم میبالم که همکارت هستم